Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNOT

Nimi: Perinteinen jäsenkorjaus ry

Kotipaikka: Kannus

Osoite: Kattilakoski Leila Anneli Raivaajankatu 10

69100 Kannus

Rekisterinumero: 202.478

Merkitty rekisteriin: 14.01.2010

Jäljennös annettu: 10'04'2017

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Perinteinen jäsenkorjaus ry ja sen kotipaikka on Kannus.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

1. tallettaa ja säilyttää kulttuuriperintöämme, suomalaista Perinteistä jäsenkorjaushoitoa ja

sen tuntemusta.

2. Edistää tämän perinteisen kansanparannustavan tietämystä Suomessa.

3. edistää vuorovaikutusta virallisen terveydenhuollon kanssa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää jäsenilleen koulutustoimintaa

- edistää perinteisen jäsenkorjauksen tunnettavuutta harjoittamalla tiedotus- ja

julkaisutoimintaa, ylläpitämällä omia internetsivuja.

- edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa järjestämällä virkistystoimintaa, kuten retkiä,

juhlia, tapaamisia yms.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaia ia 4

muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen

aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai

ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus

kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin

arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeritai

rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa'

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi

tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet

annetuista äänistä. Aänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa

kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse'

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa

kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai

kaksi ti I intarkastajaa ja varati I intarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,

on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan

sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa

vähintään kolmen neljäsosan (3/4)enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään

yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan

tarkoitukseen.